THÔNG BÁO Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia dịch vụ 24 phút của Ngân hàng Đông Á - Lần thứ năm

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đinh Tiền Hoàng tổ chức giới thiệu và triển khai “dịch vụ 24 phút”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 42/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia dịch vụ 24 phút

của Ngân hàng Đông Á - Lần thứ hai

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đinh Tiền Hoàng tổ chức giới thiệu và triển khai “dịch vụ 24 phút”,  Trung tâm thông báo về chương trình này như sau:

1. Giới thiệu về “dịch vụ 24 phút”.

Đây là một dịch vụ mới của Ngân hàng Đông Á nhằm hỗ trợ cho những khách hàng đang có nhu cầu vay vốn tức thời. Ngân hàng Đông Á sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng mà không cần tài sản đảm bảo, không cần bảo lãnh.

2. Hình thức của dịch vụ đối với sinh viên.

-  Ngân hàng sẽ cấp cho mỗi sinh viên một hạn mức tín dụng (mức thấu chi) là 1.000.000đ (một triệu đồng); thời hạn của thấu chi là 12 tháng.

-  Lãi suất vay là 1.07%/tháng (vay 01 triệu phải trả lãi suất 10.700 đồng/tháng)

3. Điều kiện tham gia chương trình.

-  Có sở hữu thẻ đa năng (ATM) của Ngân hàng Đông Á. Đối với sinh viên chưa có thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á sẽ được hỗ trợ mở thẻ (phí mở thẻ là 30.000đ).

-  Có sở hữu điện thoại di động và đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo thay đổi số dư qua điện thoại. Nếu sinh viên chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo thay đổi số dư qua điện thoại sẽ được hướng dẫn cách thức tham gia dịch vụ này.

4. Hồ sơ tham gia.

-  Bản phô tô giấy chứng minh nhân dân (không cần công chứng)

-  Bản phô tô thẻ sinh viên (không cần công chứng)

-  Giấy xác nhận sinh viên (theo mẫu, có xác nhận của Nhà trường).

Sổ hộ khẩu pho to công chứng.

5. Địa điểm thực hiện chương trình: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên Trường.

6. Thời gian thực hiện chương trình:

-  Từ 08h00 đến 16h30, ngày 17/11/2009 (Thứ Ba)

Lưu ý: Để thủ tham gia dịch vụ được nhanh chóng đề nghị các sinh viên xin giấy xác nhận sinh viên trong thời gian sớm nhất.

 

 

Nơi nhận:

- Các lớp

- Ban quản trị Website;;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM  ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình