DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN THAM GIA HỌC BỔNG TIẾNG ANH PETRONAS 2010

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN THAM GIA HỌC BỔNG TIẾNG ANH PETRONAS 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN THAM GIA HỌC BỔNG TIẾNG ANH PETRONAS 2010

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

1.

Đoàn Hải Hà

KT07A

Kinh tế

2.

Trần Thị Thương

KT07B

Kinh tế

3.

Phạm Cao Bắc

HH07B

Hàng hải

4.

Đinh Quang Tuyến

HH07B

Hàng hải

5.

Trần Anh Ngân

HH07D

Hàng hải

6.

Lữ Xuân Đại

CD07B

Công trình

7.

Vũ Sỹ Kiên

CO07

Cơ khí

8.

Thái Văn Sinh

CD07B

Công trình

9.

Lê Ngọc Bảo

CD07A

Công trình

10.

Nguyễn Duy Khánh

KX07

Kinh tế

11.

Lê Thị Thùy Dương

KX07

Kinh tế

12.

Trịnh Nguyễn Ngọc Quỳnh

KX07

Kinh tế

13.

Nguyễn Hoàng Ca

CD07B

Công trình

14.

Hà Xuân Quế

MT07D

Máy tàu thủy

15.

Nguyễn Thái Lẫm

XC07

Công trình

16.

Nguyễn Trọng Tạo

MT07B

Máy tàu thủy

17.

Đỗ Đức Minh

KT07A

Kinh tế

18.

Phạm Văn Chiến

MT07A

Máy tàu thủy

19.

Huỳnh Đại Hùng

HH07A

Hàng hải

20.

Trần Văn Hiệp

HH07A

Hàng hải

21.

Lam Thanh Tùng

CD07B

Công trình

22.

Trần Minh Hoàng

CD07B

Công trình

23.

Nguyễn Thuế Quý

XC07

Công trình

24.

Đoàn Hồng Đức

QG07

Công trình

25.

Nguyễn Đạt

DV06

Điện - ĐTVT

26.

Phạm Hoàng Mai

QG07

Công trình

27.

Nguyễn Ngọc Hoài

HH07B

Hàng hải

28.

Vương Thị Thùy Dương

KX07

Kinh tế

29.

Lê Thị Hồng Huế

KT07A

Kinh tế

30.

Vũ Văn Phong

HH07B

Hàng hải

Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách trên theo dõi thường xuyên thông báo của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên để biết cụ thể thời gian kiểm tra.


Dự kiến tổ chức phỏng vấn và kiểm tra ngày 21 tháng 05 năm 2010 (thứ sáu).

Tại Trường Language Link, 64 Bis Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM.


 

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình