THÔNG BÁO Về việc giới thiệu Chương trình Hội thảo tuyển dụng của Công ty ESUHAI

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo tuyển dụng của Công ty ESUHAI như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 07/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu Chương trình Hội thảo tuyển dụng của Công ty ESUHAI

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo tuyển dụng của Công ty ESUHAI như sau:

1. Đối tượng: Áp dụng đối với toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình:

- Hội thảo tuyển dụng kỹ sư cơ khí, điện tử làm việc tại Nhật Bản.

3. Thời gian, địa điểm của chương trình:

- Thời gian: 09h00 ngày 17/09/2011.

- Địa điểm: Hội trường công ty ESUHAI, 2R-2R1 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây.

Nơi nhận:

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình