THÔNG BÁO Về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------

Số: 13/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

cho sinh viên năm 2011

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm 2011 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên đang theo học hệ chính quy các chuyên ngành sau:

- Tự động hóa công nghiệp

- Điện công nghiệp

- Cơ khí

- Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức

II. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với Học bổng Vinh Danh:

- Là sinh viên có thành tích học tập đạt loại giỏi (Điểm học tập từ 3.2 trở lên)

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên)

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước; hoặc

- Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế; hoặc

- Có đề tài NCKH được công bố trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế; hoặc

- Đang thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của Tổng Công ty.

2. Đối với học bổng Khuyến Khích

- Là sinh viên có thành tích học tập đạt loại khá trở lên (Điểm học tập từ 2.5 trở lên)

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên)

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đăng tên tạp chí khoa học; hoặc

- Tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế; hoặc

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con của nông dân.

III. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

1. Đối với học bổng Vinh Danh: 01 suất, 20 triệu đồng/suất/năm học.

2. Đối với học bổng Khuyến Khích: 100 suất, 5 triệu đồng/suất/năm học.

IV. HỒ SƠ THAM GIA GỒM:

1. Đơn đăng ký học bổng PVFCCo (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)

3. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường.

4. Giấy chứng nhận tham gia hoặc đạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế (nếu có)

5. Giấy chứng nhận đạt giải nghiên cứu khoa học (nếu có)

6. Bản photo bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học (nếu có)

7. Tóm tắt đề tài nghiên cứu đạt giải hoặc được đăng báo (nếu có)

8. Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (nếu có)

Tất cả mẫu đăng ký sinh viên tải tại đây.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2011 tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường.

Nơi nhận:

- Ban quản trị website;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình