THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được nhận học bổng của Công ty Cổ phần GEMADEPT

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2008, 2009 ngành Quản trị Logistics, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ đã tham gia chương trình học bổng và đào tạo của Công ty Cổ phần GEMADEPT về danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 21/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên được nhận học bổng của Công ty Cổ phần GEMADEPT

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2008, 2009 ngành Quản trị Logistics, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Cơ giới hóa xếp dỡ đã tham gia chương trình học bổng và đào tạo của Công ty Cổ phần GEMADEPT về danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

1. Tổng số sinh viên tham gia : 75 SV

2. Tổng số sinh viên được nhận học bổng : 13 SV, trong đó:

- Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển: 05 sinh viên

- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng: 02 sinh viên

- Chuyên ngành Quản trị Logistic: 06 sinh viên

(Xem danh sách tại đây)

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Nơi nhận:

- Ban quản trị website

- Các lớp;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình