THÔNG BÁO V/v Khai giảng lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp thành công”dành cho sinh viên

Trung tâm thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký tham gia khóa học về Lịch khai giảng như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------

Số: 30/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Khai giảng lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp thành công”dành cho sinh viên

Theo nội dung Thông báo số 24/TB-TT ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên về việc đăng ký tham gia lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp thành công”, Trung tâm thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký tham gia khóa học về Lịch khai giảng như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 03 tháng 12 năm 2012 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Phòng B007 (cơ sở 1).

3. Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

- Đại diện Lãnh đạo Trường Đào tạo Toàn Cầu.

- Giảng viên tham gia giảng dạy.

- Sinh viên đã đăng ký khóa học.

Để chương trình khai giảng diễn ra đúng tiến độ, đề nghị toàn thể sinh viên đã đăng ký tham gia khóa học có mặt đông đủ, đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình