THÔNG BÁO V/v Nhận giấy Chứng nhận tham gia lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp thành công”dành cho sinh viên

Trung tâm thông báo đến toàn thể sinh viên đã tham gia nộp bài kiểm cuối khóa học về việc nhận Giấy chứng nhận như sau: 1. Thời gian: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/05/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 09/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Nhận giấy Chứng nhận tham gia lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp thành công”dành cho sinh viên

Theo nội dung Thông báo số 24/TB-TT ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên về việc đăng ký tham gia lớp ngoại khóa “Khởi sự doanh nghiệp thành công”, Trung tâm thông báo đến toàn thể sinh viên đã tham gia nộp bài kiểm cuối khóa học về việc nhận Giấy chứng nhận như sau:

1. Thời gian: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/05/2013

2. Địa điểm: Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm mong các bạn đến nhận giấy Chứng nhận lớp học trong thời gian quy định nói trên.

Trân trọng./.

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08. 3512.1597.

 

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình