THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC (đợt 1) năm 2013 cho sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho sinh viên hệ chính quy năm học 2012 - 2013, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 287/ TB-QLSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC (đợt 1) năm 2013 cho sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho sinh viên hệ chính quy năm học 2012 - 2013, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

I. Đối tượng nhận học bổng:

- Sinh viên hệ chính quy (đại học, cao đẳng) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có thành tích học tập xuất sắc, có tinh thần vượt khó trong học tập, và chưa nhận học bổng tài trợ năm học 2012 - 2013.

- Sinh viên chỉ được nhận một loại học bổng với mức cao nhất.

II. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

1. Học bổng Vinh danh:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2009, 2010.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 3.60 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2012 - 2013.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

2. Học bổng Xuất sắc:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2011, 2012.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 3.60 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2012 - 2013.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

3. Học bổng Đặc biệt:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa.

- Về thành tích: Sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic cấp quốc gia, kỳ thi tay nghề cấp Bộ trong năm học 2012 - 2013.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 75 điểm trở lên.

4. Học bổng Đồng hành:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 2.50 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2012 - 2013.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 75 điểm trở lên.

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thứ bảy tình nguyện, mùa hè xanh…

III. Giá trị và Số lượng học bổng:

1. Học bổng Vinh danh:

- Giá trị: 5.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 05 suất.

2. Học bổng Xuất sắc:

- Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 09 suất (01 khoa/01 suất).

3. Học bổng Đặc biệt:

- Giải nhất kỳ thi Olympic cấp quốc gia, kỳ thi tay nghề cấp Bộ trở lên: 5.000.000VNĐ/1 suất

- Giải nhì kỳ thi Olympic cấp quốc gia, kỳ thi tay nghề cấp Bộ trở lên: 4.000.000VNĐ/1 suất

- Giải ba kỳ thi Olympic cấp quốc gia, kỳ thi tay nghề cấp Bộ trở lên: 3.000.000VNĐ/1 suất

- Giải khuyến khích kỳ thi Olympic cấp quốc gia, kỳ thi tay nghề cấp Bộ trở lên: 2.000.000VNĐ/1 suất

4. Học bổng Đồng hành:

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 54 suất, được chia cụ thể theo các Khoa như sau:

Khoa

Số lượng học bổng

Khoa

Số lượng học bổng

Công trình giao thông

8

Hàng hải

5

Cơ khí

7

Kỹ thuật tàu thủy

6

CNTT

4

Điện - ĐTVT

7

Máy tàu thủy

5

Kinh tế vận tải

7

Kỹ thuật xây dựng

5

 

 

IV. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin nhận học bổng của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (download tại đây)

- Bảng điểm (có đóng dấu của Nhà trường)

- Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi Olympic, tay nghề (nếu có)

- Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

- Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có (thẻ hiến máu, giấy chứng nhận Mùa hè xanh…)

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: trước 17h00 ngày 31 tháng 05 năm 2013.

- Địa điểm:

+ Đối với học bổng Vinh danh, Đặc biệt: Văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

+ Đối với học bổng Xuất sắc và học bổng Đồng hành: Văn phòng các Khoa quản lý sinh viên.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Các khoa quản lý sinh viên:

- Căn cứ hồ sơ xin học bổng Xuất sắc và học bổng Đồng hành của sinh viên, căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, căn cứ hoàn cảnh của sinh viên để tiến hành họp xét chọn ra những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng theo phân bổ như trên.

- Bàn giao Biên bản họp xét chọn học bổng, danh sách và hồ sơ những sinh viên được nhận học bổng cho Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trước ngày 07/06/2013.

2. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên:

- Là đơn vị thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai học bổng.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về học bổng cho sinh viên.

- Tổng hợp hồ sơ xin học bổng Vinh danh, học bổng Đặc biệt, kết quả xét học bổng Xuất sắc và học bổng Đồng hành của các khoa để trình Hội đồng xét học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) của Nhà trường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- Phòng CTCT&QLSV,TTQHDN;

- Lưu TCHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đồng Văn Hướng