THÔNG BÁO Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải do Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam tổ chức như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------

Số: 14/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải do Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam tổ chức như sau:

1. Nội dung: gồm 03 chuyên đề

- Chuyên đề 1: Những vấn đề tác nghiệp thường ngày cùa Đại lý tàu;

- Chuyên đề 2: Thuê tàu - Môi giới hàng hải;

- Chuyên đề 3:

+ Bắt giữ tàu;

+ Cầm giữ hàng;

+ Trích dẫn các án lệ.

2. Thời gian, địa điểm học:

- Thời gian: từ ngày 09/8 đến 11/8/2013.

- Địa điểm: 146 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 02/8/2013.

- Địa điểm: 266A Pasteur, phường 8, quận 3, TPHCM.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ

Ms Linh, Số điện thoại: 0983 339 458, email: visaba.vietnam@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình