THÔNG BÁO Về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm học 2013 - 2014

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho sinh viên năm học 2013 - 2014 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊNSố: 18/ TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

cho sinh viên năm học 2013 - 2014

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về học bổng Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho sinh viên năm học 2013 - 2014 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

- Chưa nhận học bổng PVFCCo năm học 2012 - 2013.

II. TIÊU CHUẨN:

1. Đối với Học bổng Vinh Danh:

a. Tiêu chuẩn bắt buộc và đáp ứng đồng thời:

- Là sinh viên năm cuối có thành tích học tập đạt loại giỏi trong năm học 2012 - 2013 (điểm học tập từ 3.2 trở lên) hoặc sinh viên năm cuối có điểm tích lũy từ 3.2 trở lên tính đến thời điểm xét học bổng.

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên)

b. Tiêu chuẩn ưu tiên: Ưu tiên khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải cấp Bộ trở lên trong nước hoặc quốc tế;

- Có đề tài NCKH được công bố trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế;

- Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế;

- Đang thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của PVFCCo;

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương).

2. Đối với học bổng Khuyến Khích

a. Tiêu chuẩn bắt buộc và đáp ứng đồng thời:

- Là sinh viên có thành tích học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2012 - 2013 (điểm học tập năm học 2012-2013 từ 2.5 trở lên) .

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

- Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 70 trở lên).

b. Các tiêu chuẩn ưu tiên: Ưu tiên khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:

- Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, ví dụ như: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia thi Olympic các cấp, tham gia thi Tay nghề Asean...;

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên.

III. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

1. Đối với học bổng Vinh Danh: 01 suất, 20 triệu đồng/suất/năm học.

2. Đối với học bổng Khuyến Khích: 100 suất, 5 triệu đồng/suất/năm học.

IV. PHÂN BỔ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI CÁC KHOA:

KHOA

SỐ LƯỢNG


KHOA

SỐ LƯỢNG

Công nghệ thông tin

8


Công trình giao thông

12

Máy tàu thủy

8


Điện - ĐTVT

15

Hàng hải

8


Cơ khí

15

Kỹ thuật xây dựng

8


Kinh tế vận tải

15

Kỹ thuật tàu thủy

11
V. HỒ SƠ THAM GIA GỒM:

1. Đơn đăng ký học bổng PVFCCo (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có dán ảnh)

3. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của Nhà trường.

4. Giấy chứng nhận tham gia hoặc đạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế (nếu có)

5. Giấy chứng nhận đạt giải nghiên cứu khoa học (nếu có)

6. Bản photo bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học (nếu có)

7. Tóm tắt đề tài nghiên cứu đạt giải hoặc được đăng báo (nếu có)

8. Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo (nếu có)

(Tất cả mẫu đăng ký sinh viên tải tại đây)

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06 tháng 09 năm 2013 tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường.

Nơi nhận:

- Ban quản trị website;

- Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình