THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2013

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Hàng hải, Máy tàu thủy, Điện tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS năm 2013 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 23/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2013Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Hàng hải, Máy tàu thủy, Điện tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS năm 2013 như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: phân bổ như sau

Chuyên ngành

Số lượng


Chuyên ngành

Số lượng

Máy tàu thủy

02


Thiết kế thân tàu thủy

02

Hàng hải

02


Công nghệ đóng tàu

01

Điện tàu thủy

02


Thiết bị năng lượng tàu thủy

01

- Trị giá: 200USD/1 suất.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên chưa được nhận học bổng ABS trong năm 2011 và năm 2012.

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2012-2013 là 2.5 trở lên.

- Điểm rèn luyện tính đến hết học kỳ 2 năm học 2012-2013 là 75 điểm trở lên.

- Là Đoàn viên, Hội viên Hội sinh viên Việt Nam.

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, đã tham gia các hoạt động xã hội.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ::

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 23/10/2013.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Form đăng ký xin học bổng (download tại đây).

- Bảng điểm (dịch sang tiếng Anh, không cần công chứng)

- Thẻ sinh viên phô tô.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình