THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia chương trình Liên kết đào tạo tại trường Cao đẳng Ulsan - Hàn Quốc

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2011 khoa Kỹ thuật tàu thủy và khoa Máy tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia chương trình Liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Ulsan, Hàn Quốc như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 33/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia chương trình Liên kết đào tạo

tại trường Cao đẳng Ulsan - Hàn Quốc
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2011 khoa Kỹ thuật tàu thủy và khoa Máy tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia chương trình Liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Ulsan, Hàn Quốc như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2011 khoa Kỹ thuật tàu thủy và khoa Máy tàu thủy, có điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2012-2013 từ 2.5 trở lên.

2. Số lượng: 15 sinh viên.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ::

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 30/12/2013.

- Địa điểm: Văn phòng khoa Kỹ thuật tàu thủy, khoa Máy tàu thủy.

4. Thời gian phỏng vấn: 06/01/2014

5. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Form đăng ký xin học bổng (download tại đây).

- Bảng điểm (dịch sang tiếng Anh, không cần công chứng)

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình