THÔNG BÁO V/v tham gia Chương trình “Sinh viên đồng hành với tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014”

Để tổ chức Chương trình này, Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên trường có nguyện vọng tham gia như sau

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM
Số: 128/TB-ĐTNTp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tham gia Chương trình “Sinh viên đồng hành với

tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014”

Đồng hành cùng học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn cả nước trong việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 905/KH-ĐHGTVT ngày 24/12/2013 về việc tổ chức Chương trình “Sinh viên đồng hành với tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014”. Chương trình này do chính sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, nhằm mục đích:

- Giúp học sinh các trường trung học phổ thông có cơ hội tiếp xúc với thông tin tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và một số trường bạn.

- Thông tin đến đối tượng học sinh trung học phổ thông về chiến lược phát triển Giao thông vận tải Việt Nam (Chiến lược biển, Chiến lược phát triển hạ tầng giao thông…), các ngành đào tạo của Nhà trường, nghề nghiệp sau khi ra trường và nhu cầu xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực của các ngành đào tạo.

- Tạo điều kiện cho sinh viên Nhà trường thể hiện lòng yêu trường, yêu nghề; tạo môi trường để sinh viên tham gia hoạt động xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên trong học tập, mưu sinh và lập nghiệp.

Để tổ chức Chương trình này, Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên trường có nguyện vọng tham gia như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Nhà trường, có sự quan tâm đến công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đang chuẩn bị thi đại học, cao đẳng năm 2014;

- Có tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; có lòng yêu trường, yêu nghề.

2. Thời gian, hình thức đăng ký tham gia:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/01/2014.

- Hình thức: sinh viên làm phiếu đăng ký (theo mẫu tại đây) và gửi về Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (nộp trực tiếp cho thầy Phan Quốc Cường) hoặc Văn phòng Đoàn tại Cơ sở quận 12.

Đây là một hoạt động có tính tình nguyện, Đoàn trường kêu gọi sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Phòng: CT-SV, ĐT;

- Lưu: ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

                                                      Nguyễn Văn Bình