THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia chương trình liên kết đào tạo kết hợp với thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên của trường về chương trình liên kết đào tạo kết hợp với thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HỒ CHÍ MINH

__________

Số: 67/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia chương trình

liên kết đào tạo kết hợp với thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

__________________

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên của trường về chương trình liên kết đào tạo kết hợp với thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản như sau:

1. Hình thức, mô hình liên kết:

 a. Đối với sinh viên khối kinh tế (Học 4 năm): 3+1+3+1

Thời gian

Địa điểm học tập

Nội dung học tập

Ghi chú

Giai đoạn học phần kiến thức đại  cương

ĐH GTVT

Học phần đại cương của chuyên ngành theo chương trình đào tạo của Trường

Năm thứ nhất đến hết năm thứ 3

Giai đoạn chuẩn bị thực tập kỹ thuật

ADC

Học tiếng Nhật, kỹ năng sống và kỷ luật lao động

Năm thứ tư, có thể được rút ngắn còn 6 tháng

Giai đoạn Thực tập kỹ thuật

Nhật Bản

Thực hành Thực tập

Năm thứ năm đến năm thứ 7

Giai đoạn hoàn thành

ĐH GTVT

Học và thi lấy bằng tốt nghiệp

Năm thứ 8

b. Đối với sinh viên khối kỹ thuật (Học 4.5 năm): 2,5+1+3+2

Thời gian

Địa điểm học tập

Nội dung học tập

Ghi chú

Giai đoạn học phần kiến thức đại  cương

ĐH GTVT

Học phần đại cương của chuyên ngành theo chương trình đào tạo của Trường

Các năm thứ nhất, thứ 2 và học kỳ 1 năm 3

Giai đoạn chuẩn bị thực tập kỹ thuật

ADC

Học tiếng Nhật, kỹ năng sống và kỷ luật lao động

Học kỳ 2 năm thứ 3 và học kỳ 1 năm thứ tư, có thể được rút ngắn còn 6 tháng

Giai đoạn Thực tập Kỹ thuật

Nhật Bản

Thực hành Thực tập kỹ thuật

Từ học kỳ 2 năm thứ tư đến hết học kỳ 1 năm thứ 7

Giai đoạn hoàn thành

ĐH GTVT

Học và thi lấy bằng tốt nghiệp

Kỳ 2 năm thứ 7 trở đi

2. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên của tất cả các ngành trong Trường.

3. Điều kiện tham gia:

- Đã hoàn thành học phần kiến thức đại cương.

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động xã hội.

- Sinh viên chưa hoàn thành học phần kiến thức đại cương có thể đăng ký tham gia “Giai đoạn chuẩn bị thực tập kỹ thuật” của chương trình.

4. Cách thức tham gia:

- Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường. Hồ sơ gồm có đơn xin tham gia chương trình, bảng điểm có xác nhận của nhà Trường.

5. Thời hạn đăng ký tham gia: Từ ngày ra thông báo.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08.35920019 hoặc 08.35121597

Nơi nhận:

- Website, TTQHDN;

- Lưu VPTT.

KT  HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Đồng Văn Hướng