THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng SOLIDWORKS năm 2014

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Máy tàu thủy, khoa Kỹ thuật tàu thủy, khoa Cơ khí về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng SolidWorks của Câu lạc bộ SADC năm 2014 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 10/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng SOLIDWORKS năm 2014
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Máy tàu thủy, khoa Kỹ thuật tàu thủy, khoa Cơ khí về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng SolidWorks của Câu lạc bộ SADC năm 2014 như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Trị giá: 10 khóa học SolidWorks.

- Số lượng: phân bổ như sau

STT

KHOA

SỐ LƯỢNG

1.

Cơ khí

06

2.

Kỹ thuật tàu thủy

02

3.

Máy tàu thủy

02

2. Tiêu chuẩn:

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2012-2013 là 2.5 trở lên.

- Điểm rèn luyện tính đến hết học kỳ 2 năm học 2012-2013 là 75 điểm trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, đã tham gia kỳ thi Olympic các cấp, tham gia các hoạt động xã hội.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 16/04/2014.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Form đăng ký xin học bổng (download tại đây).

- Bảng điểm (có xác nhận của Nhà trường)

- Thẻ sinh viên phô tô.

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình