THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC năm 2014 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ chính quy năm học 2013 - 2014, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 346/TB-ĐHGTVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC năm 2014 cho cán bộ,

giảng viên và sinh viên

 Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ chính quy năm học 2013 - 2014, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

I. Đối tượng nhận học bổng:

- Cán bộ, giảng viên và công nhân viên thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện Nghiên cứu sinh và theo học Thạc sĩ (không thuộc diện được tài trợ 100% từ các nguồn ngân sách) và đang trực tiếp giảng dạy, công tác tại Trường.

- Sinh viên hệ chính quy (đại học, cao đẳng) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có thành tích học tập xuất sắc, có tinh thần vượt khó trong học tập, và chưa nhận học bổng tài trợ năm học 2013 - 2014.

- Chưa nhận học bổng tài trợ từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC.

II. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN:

a. Học bổng Nghiên cứu sinh:

- Đối tượng thuộc diện biên chế:

+ Giá trị học bổng: 10.000.000VNĐ/01 suất

- Đối tượng thuộc diện hợp đồng:

+ Giá trị học bổng: 5.000.000VNĐ/01 suất

b. Học bổng Cao học:

- Đối tượng thuộc diện biên chế:

+ Giá trị học bổng: 5.000.000VNĐ/01 suất

- Đối tượng thuộc diện hợp đồng:

+ Giá trị học bổng: 3.000.000VNĐ/01 suất

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

a. Học bổng Vinh danh:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2010, 2011.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 3.60 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2013 - 2014.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Giá trị: 5.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 02 suất.

b. Học bổng Đồng hành:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 2.50 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2013 - 2014.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 75 điểm trở lên.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thứ bảy tình nguyện, mùa hè xanh…

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 70 suất, được chia cụ thể theo các Khoa như sau:

Khoa

Số lượng học bổng

Khoa

Số lượng học bổng

Công trình giao thông

9

Hàng hải

7

Cơ khí

8

Kỹ thuật tàu thủy

8

CNTT

6

Điện - ĐTVT

9

Máy tàu thủy

7

Kinh tế vận tải

9

Kỹ thuật xây dựng

7

 

 

III. Tổ chức thực hiện:

1. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

- Căn cứ nội dung thông báo của Nhà trường, cán bộ, giảng viên và công nhân viên đăng ký xét chọn học bổng và nộp cho thủ trưởng đơn vị (làm danh sách đăng ký theo mẫu). Sau khi tổng hợp đăng ký của cán bộ, giảng viên và công nhân viên tại đơn vị mình, Thủ trưởng đơn vị chuyển danh sách về bộ phận Nhân sự - Chính sách (cô Bình, phòng TC-HC) trước 16h30 ngày 03 tháng 6 năm 2014.

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

- Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (download trên website Trung tâm: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn)

+ Bảng điểm (có đóng dấu của Nhà trường)

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

+ Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có (thẻ hiến máu, giấy chứng nhận Mùa hè xanh…)

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: trước 16h30 ngày 03 tháng 6 năm 2014.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- VP BGH (Website);

- Lưu TCHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng