THÔNG BÁO Về việc Tặng Voucher học Anh văn miễn phí cho sinh viên

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc tặng voucher học Anh văn miễn phí tại trung tâm Smart Education như sau

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 16/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc Tặng Voucher học Anh văn miễn phí cho sinh viên
Nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có điều kiện tham gia các khóa học Anh văn giao tiếp với người nước ngoài, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc tặng voucher học Anh văn miễn phí tại trung tâm Smart Education như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm học:

- Thời gian khai giảng: dự kiến 18h00 ngày 12/7/2014.

- Địa điểm: trung tâm Smart Education, số 138/1 đường TTH07, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Đăng ký:

- Sinh viên đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (cô Tuyết).

- Học phí: Miễn phí.

- Số lượng đăng ký: 50 học viên.

- Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 02/07/2014 (có thể hết hạn sớm hơn nếu đã đủ số lượng 50 học viên)

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- Website TT;

- Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình