THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 07/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối

Phương Đông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông như sau:

1. Vị trí và địa điểm làm việc:

- Trợ lý (giỏi tiếng Hoa) tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 08 Nhân viên kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 02 Nhân viên kinh doanh hoàng hóa đường hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 02 Nhân viên kinh doanh tại Bình Dương

- 02 Nhân viên kinh doanh tại Đồng Nai

- 02 Nhân viên kinh doanh tại Đà Nẵng

- 03 Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng

2. Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng với ngành có liên quan.

- Ưu tiên có bằng nghiệp vụ hải quan.

- Có kiến thức về hãng tàu, logistics, vận chuyển.

- Giỏi những kỹ năng kinh doanh, thương lượng và dịch vụ khách hàng.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa giao tiếp.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Oriental Logistics & Distribution Co., Ltd

Tầng 8, 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 62853868, Ms Tuyết, Email: winnie_dang@hcm.olc-group.com

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình