THÔNG BÁO Về việc tổ chức Chương trình Hội thảo tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể cựu sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo giới thiệu nghề nghiệp và tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Số: 10/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Chương trình Hội thảo tuyển dụng nhân sự

của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể cựu sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình Hội thảo giới thiệu nghề nghiệp và tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC như sau:

1. Đối tượng: sinh viên đã tốt nghiệp với điểm tích lũy từ 2.5 trở lên và sinh viên sắp tốt nghiệp các chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Cơ khí ô tô, Điện công nghiệp, Tự động hóa, Điện tử viễn thông, Công trình thủy và thềm lục địa, Cơ giới hóa xếp dỡ.

2. Nội dung chương trình:

- Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.

- Tổ chức tuyển dụng vòng đầu tiên qua các bài kiểm tra (Anh văn, IQ).

3. Hình thức đăng ký:

- Các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu đăng ký trực tiếp tại văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Thầy Phan Quốc Cường).

- Hạn chót đăng ký: 11h00, ngày 22/6/2015.

- Lưu ý: khi đi đăng ký, ứng viên mang theo bảng điểm có xác nhận của Nhà trường.

4. Thời gian, địa điểm của chương trình:

- Thời gian: 08h00, thứ 3, ngày 23/6/2015.

- Địa điểm: phòng Hội thảo E001.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- VP BGH, phòng QTTB ;

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng