THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng “Thắp sáng niềm tin sinh viên giao thông” năm học 2015 - 2016

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng “Thắp sáng niềm tin sinh viên giao thông” năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 813/TB-ĐHGTVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng “Thắp sáng niềm tin sinh viên giao thông”

năm học 2015 - 2016

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng “Thắp sáng niềm tin sinh viên giao thông” năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng:

Sinh viên hệ chính quy (đại học, cao đẳng) hoàn cảnh gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học, tinh thần vượt khó trong học tập và chưa nhận học bổng năm học 2015-2016.

2. Tiêu chuẩn:

- Về học tập:

+ Đối với sinh viên khóa 2015: Điểm xét tuyển đầu vào từ 20 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

+ Đối với sinh viên các khóa còn lại: Điểm trung bình tích lũy từ 2.50 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 2 năm học 2014 - 2015.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học (hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi…).

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thứ bảy tình nguyện, mùa hè xanh…

3. Giá trị và Số lượng học bổng:

- Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 57 suất.

4. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin nhận học bổng (download tại đây).

- Đối với sinh viên khóa 2015: giấy báo trúng tuyển nhập trường (photo).

- Đối với sinh viên các khóa còn lại: bảng điểm (có đóng dấu của Nhà trường).

- Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn.

- Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có (thẻ hiến máu, giấy chứng nhận Mùa hè xanh…)

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: trước 16h00 ngày 24 tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm: Văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- Phòng CTCT&QLSV,TTQHDN;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng