THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Vòng tròn đỏ

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Vòng tròn đỏ như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 02/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Vòng tròn đỏ

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Vòng tròn đỏ như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên bán hàng tập sự khu vực Thủ Đức và Bình Dương.

- Nhân viên bán thời gian khu vực Thủ Đức và Bình Dương.

2. Tiêu chuẩn:

- Đang là sinh viên của Nhà trường.

- Có sức khỏe tốt, chịu khó.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, vi tính căn bản.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Vòng tròn đỏ. 25 Tôn Đản, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.3940.8345 (ext 113, 115).

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng