THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC năm 2016 cho cán bộ,giảng viên và sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 890/TB-ĐHGTVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC năm 2016 cho cán bộ,giảng viên và sinh viên

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

I. Đối tượng nhận học bổng:

- Cán bộ, giảng viên và công nhân viên thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện Nghiên cứu sinh và theo học Thạc sĩ (không thuộc diện được tài trợ 100% từ các nguồn ngân sách) và đang trực tiếp giảng dạy, công tác tại Trường.

- Sinh viên hệ chính quy (đại học, cao đẳng) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có thành tích học tập xuất sắc, có tinh thần vượt khó trong học tập.

- Chưa nhận học bổng tài trợ từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC.

- Ưu tiên những sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ ngoài ngân sách năm học 2015 - 2016.

II. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN:

a. Học bổng Nghiên cứu sinh:

- Đối tượng thuộc diện biên chế:

+ Giá trị học bổng: 10.000.000VNĐ/01 suất

- Đối tượng thuộc diện hợp đồng:

+ Giá trị học bổng: 5.000.000VNĐ/01 suất

b. Học bổng Cao học:

- Đối tượng thuộc diện biên chế:

+ Giá trị học bổng: 5.000.000VNĐ/01 suất

- Đối tượng thuộc diện hợp đồng:

+ Giá trị học bổng: 3.000.000VNĐ/01 suất

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

a. Học bổng Vinh danh:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2012, 2013.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 3.60 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Giá trị: 5.000.000VNĐ/1 suất (trong đó 4.000.000đ tiền mặt + phiếu học tại các Trung tâm, Viện thuộc trường trị giá 1.000.000đ)

- Số lượng: 04 suất.

b. Học bổng Đặc biệt:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa có thành tích đặc biệt trong phong trào sinh viên như Nghiên cứu khoa học, Olympic toàn quốc, tay nghề cấp Bộ trở lên…

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất (trong đó 1.500.000đ tiền mặt + phiếu học tại các Trung tâm, Viện thuộc trường trị giá 500.000đ)

- Số lượng 20 suất.

c. Học bổng Đồng hành:

- Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa.

- Về học tập: Điểm trung bình tích lũy từ 2.50 trở lên tại thời điểm hết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.

- Rèn luyện: Kết quả phân loại rèn luyện đạt từ 70 điểm trở lên.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Ưu tiên những sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thứ bảy tình nguyện, mùa hè xanh…

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất (trong đó 1.500.000đ tiền mặt + phiếu học tại các Trung tâm, Viện thuộc trường trị giá 500.000đ)

- Số lượng: 120 suất, được chia cụ thể theo các Khoa như sau (nếu khoa nào không đủ hồ sơ theo số lượng phân bổ thì Hội đồng sẽ chuyển cho khoa khác)

Khoa

Số lượng học bổng

Khoa

Số lượng học bổng

Công trình giao thông

14

Hàng hải

13

Cơ khí

13

Kỹ thuật tàu thủy

13

CNTT

13

Điện - ĐTVT

14

Máy tàu thủy

13

Kinh tế vận tải

14

Kỹ thuật xây dựng

13

 

 

III. Thủ tục đăng ký:

1. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

- Căn cứ nội dung thông báo của Nhà trường, cán bộ, giảng viên và công nhân viên đăng ký xét chọn học bổng tại bộ phận Nhân sự - Chính sách (cô Bình, phòng TC-HC) trước 16h30 ngày 14 tháng 6 năm 2016.

- Lưu ý: Nhà trường chỉ xét chọn học bổng đối với những cá nhân có quyết định cử đi học của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN: Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng (download tại đây);

+ Bảng điểm (có đóng dấu của Nhà trường);

+ Bằng khen, Giấy khen, Giấy xác nhận về các thành tích đặc biệt (nếu có);

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn (áp dụng đối với sinh viên đăng ký học bổng đồng hành);

+ Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có (thẻ hiến máu, giấy chứng nhận Mùa hè xanh…).

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: trước 16h30 ngày 14 tháng 6 năm 2016.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN:

- Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thông báo đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên làm hồ sơ đăng ký.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên, trình Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên.

2. BỘ PHẬN NHÂN SỰ - CHÍNH SÁCH, PHÒNG TC-HC: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cán bộ, giảng viên và công nhân viên; trình Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho cán bộ, giảng viên và công nhân viên.

V. Kế hoạch thực hiện:

- Từ ngày 06/6 đến 07/6/2016: Soạn thảo thông báo, trình Ban Giám hiệu ký duyệt và thông báo đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên.

- Từ ngày 07/6 đến 14/6/2016: Nhận đăng ký của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên.

- Từ ngày 14/6 đến 17/6/2016: Họp các Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên.

- Từ ngày 20/6 đến 24/6/2016: Tổ chức trao học bổng cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- TT DL&CNTT (Website);

- Lưu TCHC, TT QHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng