THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN HỌC BỔNG PTSC NĂM HỌC 2015-2016

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về Kết quả xét chọn học bổng PTSC năm học 2015-2016

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt trong các phong trào học thuật và nghiên cứu khoa học:
http://ut.edu.vn/public/img/files/TB%202016/QD%20502.pdf
Học bổng PTSC dành cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập (Vinh danh) và sinh viên vượt khó học tốt (Đồng hành):
http://ut.edu.vn/public/img/files/QD%202016/QD%20503(1).pdf