THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ trao học bổng tài trợ cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên năm 2016

Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên về việc tổ chức Lễ trao học bổng năm 2016 như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH
Số: 551/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ trao học bổng tài trợ cho cán bộ, giảng viên,

công nhân viên và sinh viên năm 2016
Thực hiện các Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng tài trợ ngoài ngân sách cho Cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên về việc tổ chức Lễ trao học bổng năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 07 năm 2016 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường K, cơ sở quận 12.

3. Thành phần khách mời: Lãnh đạo Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ học bổng, lãnh đạo các phòng (ban) liên quan, lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên.

4. Thành phần triệu tập: các cá nhân được nhận học bổng.

Để tổ chức buổi Lễ, Nhà trường đề nghị:

- Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên: là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi Lễ.

- Các Khoa quản lý sinh viên: thông báo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong diện nhận học bổng đi dự Lễ đúng giờ, đúng thành phần.

- Phòng Quản trị thiết bị: hỗ trợ loa đài, máy chiếu, máy lạnh và các thiết bị liên quan trong Hội trường.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: chuẩn bị khăn bàn, hoa, nước uống đại biểu cho buổi Lễ.

Lưu ý:

- Các cá nhân được nhận học bổng tập trung điểm danh tại Hội trường K lúc 13h30.

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên không tham dự Lễ (không có lý do chính đáng), Nhà trường sẽ xem xét rút lại kết quả và chuyển vào quỹ học bổng năm học tới.

- Sinh viên khi đi tham dự Lễ phải mặc đồng phục Trường, không đi dép lê.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- TT DL&CNTT (Website);

- Lưu: TC-HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng