THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hai nặng do bão số 1 gây ra

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 1 gây ra như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 05/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hai nặng do bão số 1 gây ra
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 1 gây ra như sau:

1. Đối tượng - Giá trị mức hỗ trợ:

- Sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 1 gây ra, có nguy cơ bỏ học.

- Mức hỗ trợ: 2.000.000đ/01 sinh viên

2. Hồ sơ đăng ký: gồm có

- Đơn xin hỗ trợ sinh viên đột xuất (download tại đây);

- Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình;

- Các giấy tờ ưu tiên khác (chứng nhận, giấy khen,…).

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 12/08/2016.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

Nơi nhận:

- TT DL&CNTT (Website);

- Website TT;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng