THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV DV Hàng Hải Hậu Giang

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV DV Hàng Hải Hậu Giang như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 30/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV DV Hàng Hải Hậu Giang

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH MTV DV Hàng Hải Hậu Giang như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên kinh doanh

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức.

- Khả năng phân tích, dự báo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch từ trưởng phònng kinh doanh, Ban Tổng giám đốc gửi xuống; khả năng đàm phán và thương lượng tốt.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

- Sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp với giao tiếp quốc tế.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 31/12/2015.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ qua Email: vinalineshaugiang@gmail.com.

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình