THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 14/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

- 01 Nhân viên đại lý tàu.

- 01 Nhân viên kế toán.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Hàng hải và Kinh tế vận tải.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc với đồng nghiệp nước ngoài.

- Sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp với giao tiếp quốc tế.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

- Đơn xin việc viết tay, có dán ảnh.

- Giấy khám sức khỏe.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

- Bảng sao có công chứng bằng cấp có liên quan.

- 01 ảnh 4x6.

- Số điện thoại và Email liên lạc.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 31/10/2016.

- Địa điểm: Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương, Địa chỉ: 18B Nam Quốc Cang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 82211 7212, Di động: 0983 679 268, Email:info@indochina-maritime.com

 

Nơi nhận :

- Website trung tâm;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Quang Thành