THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng SPCT cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1057/TB-ĐHGTVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng SPCT cho sinh viên năm học 2016 - 2017

 Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ của Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Tên học bổng: Học bổng SPCT.

2. Số lượng, giá trị học bổng:

- Số lượng: 30 suất.

- Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

3. Đối tượng nhận học bổng:

- Sinh viên hệ chính quy có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có giấy tờ xác nhận của địa phương) đang theo học tại Trường.

- Điểm trung bình tích lũy >= 2,5 điểm (tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016).

- Điểm rèn luyện >= 70 điểm.

4. Thủ tục đăng ký:

- Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng (download tại đây);

+ Bảng điểm (có xác nhận của Nhà trường);

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn;

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/11/2016.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

- Thời gian dự kiến trao học bổng: 30/11/2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- TT DL&CNTT (Website);

- Lưu TCHC, TT QHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng